Návrh, záměr, důležité aspekty:
- Vymezení veřejného prostoru ve spojení, koexistenci se sýpkou a vodní tvrzí,
- Víra v obnovu historických budov, v historickém objektu sýpky hostinec a penzion
- Centrální prostor obce- shromažďování, místo k setkávání a společenských interakcí
kulturní i společenské akce, oslavy, odpočinek, komerční plochy, instituce obce (snad i nad význam obvodu)
- Přehledný plynoucí veřejný prostor, bezpečný, bez optických bariér
- Využití „nepříznivé“ konfigurace terénu, výškový rozdíl až 4,5 metru=>doprava v klidu
- Ochrana prostoru vůči komunikaci 3. třídy, uliční čára
- Zklidněný centrální prostor s minimalizací automobilového provozu
- Parkování v max. možné míře vymístit z centrálního prostoru, nezatěžování náměstí automobilovou dopravou (ani v klidu).  Parkování pro rezidenty, instituce, zákazníky, návštěvníky (turisty). Rezidenti parkování mimo centrální prostor.
- Obec s perspektivou značného přírůstku obyvatel, s úzkou vazbou na Ostravu => soudobý vzhled, s novodobou architekturou v kontrastu s historickými budovami sýpky (hostinec a pension) a vodní tvrze.
- Podlažnost s ohledem na okolní zástavbu do 4 NP nad terénem.
- Předpoklad využití jako obytného souboru s cca až 120 bytovými jednotkami, tzn. 360 až 400 obyvatel v místě.
- Diskutabilní 50% zastavěnost v centru obce s blízkostí rekreačních ploch, biokoridoru aj.….
- Skulptura zlomeného stromu na centrálním náměstí- jako symbolika obce- jejího znaku.

Další projekty

Back to Top